Dedicated Servers

E3-1230/32GB/ 1TB/ 30TB/ ipv4 /29

E3-1230/32GB, 1TB Sata, 30TB Data Transfer, 5 ipv4

Single E5-2620/ 32GB /1TB Sata /50TB / ipv4 /29

Single E5-2620/ 32GB RAM , 1TB Sata Disk , 50TB Data Transfer, 5 ipv4

E3/E5 / 32G /1TB / 1G Unmetered / Ipv4 /29

Single E5-2620/ 32GB RAM , 1TB Sata Disk , Unlimited TB Data Transfer, 5 ipv4

Dual E5-2620/64GB/6x1tb Hardware Raid10 / 100TB/29 IP

Custom Dedicated server